Profion Darllen A Rhifedd Yng Nghymru - 2016

Newyddion

th-news-en

diogelwch ar y rhyngrwyd

internet-safety

Llythyron

letter-en

Dyddiadur

th-calendar

CYSYLLTWCH Â NI

th-contact-us

DIOGELWCH AR Y RHYNGRWYD

isafety

Prosbectws

th-prospectus

Adroddiad Estyn

th-estyn-report

‘Cyd dyfu, cyd ddysgu’

‘Rydym yn ymrwymedig i ddarparu addysg gynhwysol o safon uchel mewn amgylchfyd dysgu sy’n  hyrwyddo datblygiad pob plentyn drwy feithrin dealltwriaeth o’r byd o’u cwmpas a magu parch a diddordeb tuag at eu diwylliant, eu  treftadaeth, eu hamgylchedd a thuag at yr iaith Gymraeg’.

Newyddion Diweddaraf

PWYSIG:
Materion Iechyd a Diogelwch

mid_edit37Sefydlwyd Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi ar ei newydd wedd ym Medi 2008, yn sgil uno Ysgol y Plant Bach Aberteifi ac Ysgol Iau Aberteifi

Addysgir dros 300 o blant yn ein hysgol, mewn awyrgylch cyfeillgar a gofalgar. Mae staff yr ysgol yn gweithio’n ddiflino i sicrhau bod ein disgyblion yn cyrraedd y safonau uchaf posib. Rydym yn falch iawn o’n hysgol ac yn anelu tuag at welliant parhaus, er lles yr holl ddisgyblion.

Yr ydym hefyd yn ymfalchïo yn ein darpariaeth wedi oriau ysgol. Yr ydym yn cynnig nifer o weithgareddau gan gynnwys Adran wythnosol. Bydd ein disgyblion hefyd yn cystadlu mewn nifer fawr o gystadlaethau chwaraeon megis pêl-droed, pêl-rwyd, rygbi, athletau, rhedeg trawsglwad, nofio yn ogystal ag eisteddfodau’r Urdd. Yr ydym hefyd yn darparu nifer o weithgareddau cyfoethog wedi oriau ysgol fel Clwb Llyfrau, Campau’r Ddraig, coginio ac ati.

Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth, ac er mwyn cael rhyw flas o fwrlwm yr ysgol brysur hon.

Mrs Donna Hanly (Pennaeth)

Twitter

Start typing and press Enter to search