PWYSIG: Materion Iechyd a Diogelwch

1). Mae’n bwysig o ran diogelwch y plant fod athrawon yn medru gweld y rhieni fel bod y trosglwyddiad yn cael ei wneud yn ddiogel. Gofynnaf felly i bawb ddilyn y trefniadau canlynol –

 

i). Ni ddylai rhieni (na disgyblion o’r Ysgol Uwchradd sy’n casglu eu brodyr a chwiorydd) ddod heibio’r giât las ger dosbarth Dewi.

ii). Ni ddylai rhieni adael i’w plant ddod yn ôl i mewn i’r ysgol wedi iddynt gael eu rhyddhau iddynt. Mae hyn yn cynnwys gadael i’r plant ddod yn ôl i ddefnyddio’r cyfarpar chwarae (y trên a’r llong).

iii). Dylai rhieni disgyblion yr adran iau aros am eu plant yn y maes parcio.

iv). Dylid cadw’r llwybr rhwng y giât las a’r maes parcio yn glir.

2). Mae holl staff yr ysgol a’r Corff Llywodraethol yn parhau yn gonsyrnol iawn ynglŷn â’r sefyllfa parcio ar ddechrau ac ar ddiwedd y dydd. Anogaf rieni i beidio â pharcio wrth fynedfa’r ysgol ac yn sicr, NI DDYLAI RHIENI FOD YN BACIO NÔL TRA BOD PLANT O GWMPAS. Drwy wneud hyn yr ydych yn peryglu bywydau’r plant.

 

3). Mae diogelwch ein disgyblion yn holl bwysig yn Ysgol Gynradd Aberteifi. Gofynnwn i chi beidio â pharcio ar bwys y potiau blodau mawr wrth ymyl y rhwystrau yn y maes parcio cyhoeddus ar ddechrau nac ar ddiwedd y diwrnod ysgol.

 

4). Dylai rhieni hefyd gofio mai bws gwasanaeth sy’n cludo’r disgyblion adref, ac nid bws ysgol ddynodedig. Dylech ystyried yn ofalus a ydy’ch plentyn yn ddigon aeddfed i deithio ar y bws heb oedolyn yn gyfrifol amdano.

 

5). Yn y boreau ni ddylai rhieni na phlant ddefnyddio’r brif giât ond yn hytrach y giât fach ddu. Bydd hyn yn gwahanu cerddwyr a cheir.

6). Bydd y brif giât ar gyfer cerbydau ar gau rhwng 8.50-9.10yb a 3.20-3.40 bob dydd. Bydd hyn yn gwahanu cerddwyr a cheir ac yn sicrhau bod y safle yn ddiogel ar ddiwedd y dydd.

Gofynnwn yn garedig i chi beidio â theithio yn gyflymach na 5 milltir yr awr ar dir yr ysgol.

A fyddech mor garedig a rhannu’r neges yma gyda phawb sydd yn dod i gasglu eich plant o’r ysgol.

 

Diolch yn fawr,

Donna Hanly (Pennaeth)                                  Mr John Adams-Lewis (Cadeirydd y Llywodraethwyr)

Start typing and press Enter to search